Menu

都係鍾意叫咖哩仔 正宗教練

March 4, 2016 - facebook

正宗教練
[ 廣東話Stephen Curry主題曲 ] – 咖哩歌

原曲 : 唱這歌 (郭富城)
唱 : 瓜哥
詞 : 正宗教練

無得傾,真係要歌頌,我很有誠意的!
歡迎 Like和 Share!
—————————————————————————–
愈射愈離地 愈射愈遠沒棹忌 
落後用神技 炸粒三分 逆轉生死 

Westbrook屌老味 硬食絕殺被做忌 
啲高佬跳起 佢一step back 就咁抽起

Fake跌咗 彈後再射9你 
剷個籃 馬上擦板收你皮
開創咗 傳奇歷史 肆虐各隊 球場上

係咖哩哥 笑口噬噬遠射入你波
咖哩哥 控波如神fake到你都傻
跪咖哩哥 你肯求饒佢咪讓你囉
咖哩哥 Carry勇士

被咖哩哥 嚇親
咖哩哥 爆分
望咖哩哥 冠軍
咖哩哥

成日領先 後備上鏈

哩哥 笑口噬噬遠射入你波
咖哩哥 控波如神fake到你都傻
跪咖哩哥 你肯求饒佢咪讓你囉
咖哩哥 Carry勇士 由佢掌舵