Menu

玩晒啦,夕爺都出埋 100毛

May 12, 2017 - facebook

100毛
黎明 Leon Lai ♥︎ 林日曦
愛情動作片《對不起,我愛越南啡》

其實阿明同腦細嘅感情,就好似呢杯NESCAFÉ Taster’s Choice正宗越南咖啡咁,先甜後甘,甘完,仲冧…

#攬住我吖
#踩越南單車飲越南咖啡加啲音樂更浪漫一些
#再奉上NesCa飛~
#先甜後甘甘完仲甘
#時熱時冷冷飲更歎

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *